Thông báo số 2 Hội thảo Toán học năm 2017

Thông báo số 2 Hội thảo Toán học năm 2017
Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thảo khoa học Toán học năm 2017 "Toán học trong sự nghiệp đổi mới giáo dục" tổ chức vào Chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm 2017 tại Trường ĐHSP Hà Nội 2.
Toàn văn Thông báo xem tại đây