Thông báo số 1 Hội nghị khoa học khoa Sinh - KTNN năm học 2017 - 2018

Thông báo số 1 Hội nghị khoa học khoa Sinh - KTNN năm học 2017 - 2018
Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017 - 2018, Khoa thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ năm học 2017 - 2018 như sau:


 

1. Mục đích
Đào tạo đáp ứng yêu cầu theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị
Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và
hội nhập quốc tế.
Là diễn đàn cho các giảng viên, kỹ thuật viên, nghiên cứu viên, nhân viên trong Khoa
công bố các kết quả nghiên cứu. Đồng thời trao đổi, thảo luận các giải pháp cơ bản, thực hiện
những nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của
đội ngũ cán bộ.
Hội nghị cũng góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo
của cán bộ trong Khoa.

2. Nội dung
- Báo cáo những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất về các lĩnh vực chuyên môn:
khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học giáo dục.
- Trao đổi, thảo luận các giải pháp cơ bản thực hiện những nhiệm vụ giảng dạy và nghiên
cứu khoa học chuyên ngành và liên ngành. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong
Khoa.

3. Thành phần tham dự
- Cán bộ đang công tác tại khoa Sinh - KTNN, Trươ ̀ ng Đạ i họ c Sư phạ m Hà Nội 2.
Khuyến khích các cán bộ của Khoa đang họ c tậ p và nghiên cư ́ u ơ ̉ nươ ́ c ngoà i , cán bộ trẻ dưới 35
tuổi.
- Cán bộ là giảng viên, đang là học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh bắt buộc phải có
bài gửi đến Hội nghị.

4. Thời gian và địa điểm tổ chức
Thời gian: tháng 3 năm 2018
Địa điểm: Phòng 207, Nhà học thí nghiệm, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2

5. Yêu cầu của toàn văn bài báo
Mỗi bài không quá 8 trang A4 (kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo), được định
dạng thống nhất: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, lề trên: 20mm, lề dưới: 25mm, lề trái:
35mm, lề phải: 25mm, giãn dòng 1.3.

2
Ngôn ngữ của bài báo là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Bài báo khoa học gồm các nội dung:
- Tên bài báo: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, in hoa, đậm. Bên dưới là tên tác
giả, tên Bộ môn (cỡ chữ 12, in thường, kiểu chữ nghiêng).
- Cấu trúc bài báo cần có các tiểu mục sau đây:
1. Đặt vấn đề
2. Nội dung nghiên cứu và giải quyết vấn đề (hoặc đối tượng và phương pháp nghiên
cứu)
3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4. Kết luận
Tài liệu tham khảo:
Số tài liệu được đặt trong ngoặc vuông. Tài liệu được sắp xếp theo vần A, B, C…đối với
tên tác giả là người Việt Nam hoặc họ của tác giả đối với tác giả là người nước ngoài. Các ngôn
ngữ đặc biệt hoặc tài liệu từ internet được để sau cùng.
Đối với các tài liệu là sách, báo cáo thì cách viết: Tên tác giả hoặc Cơ quan ban hành
(năm xuất bản),
Tên sách (hoặc luận văn, báo cáo), Nhà xuất bản.
Đối với các tài liệu là bài báo thì cách viết: Tên tác giả (năm xuất bản), “Tên bài báo”,

Tên tạp chí, Tập (số), Nhà xuất bản, Số trang (từ trang - đến trang). Tác giả cần chọn lọc không
quá 10 tài liệu tham khảo.
Tên bài báo, tác giả, Tổ bộ môn và Summary bằng tiếng Anh (đối với nội dung bài báo
bằng tiếng Việt) hoặc bằng tiếng Việt (đối với nội dung bài báo bằng tiếng Anh). Phần tóm tắt
không quá 200 từ.
Ban Biên tập chỉ nhận những bài báo đã được định dạng rõ ràng, hình vẽ rõ nét, quy cách
đúng theo quy định.

6. Thời hạn và địa chỉ gửi bài báo
* Thời hạn
Bản tóm tắt (tiếng Việt hoặc tiếng Anh không quá 200 từ) gửi trước ngày 11/02/2018.
Bản toàn văn gửi trước ngày 11/3/2018.

* Địa chỉ
Địa chỉ nhận bài qua E-mail: nguyenvanhieusp2@gmail.com
Chi tiết xin liên hệ: TS. Nguyễn Văn Hiếu (Trợ lý khoa học) 0987.508.243
Trân trọng kính mời các cán bộ gửi báo cáo và tham dự Hội nghị.
  TRƯỞNG KHOA
(đã ký)
PGS.TS. Nguyễn Văn Đính